Prof. Jacek Purchla przewodniczącym polskiego komitetu UNESCO

Data wydarzenia: 
15 lipiec 2015
Prof. Jacek Purchla przewodniczącym polskiego komitetu UNESCO
Prof. Jacek Purchla przewodniczącym polskiego komitetu UNESCO

Minister Spraw Zagranicznych RP Grzegorz Schetyna powołał prof. Jacka Purchlę na stanowisko Przewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Zastąpi na tym stanowisku prof. Andrzeja Rottermunda. Prof. Purchla jest od dawna zaangażowany w działalność UNESCO, od lutego 2012 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Uroczyste wręczenie nominacji odbyło się 15 lipca 2015 r. w Warszawie.

UNESCO – wyspecjalizowana organizacja ONZ utworzona w 1946 roku, której siedziba znajduje się w Paryżu, skupia obecnie blisko 200 państw. Polska jest członkiem założycielem UNESCO, a Polski Komitet ds. UNESCO został powołany w 1956 r. Misją UNESCO jest współpraca międzynarodowa w dziedzinie edukacji, nauki, kultury, informacji i komunikacji. Działania Polskiego Komitetu ds. UNESCO w dziedzinie kultury koncentrują się na programie Światowego Dziedzictwa, programie „Pamięć Świata” (powszechność dostępu do informacji i wykorzystanie nowoczesnych technik w kulturze i edukacji) oraz zagadnieniach związanych z dziedzictwem niematerialnym. Dbają o ochronę różnorodności kulturowej i dialog międzykulturowy. Te kwestie są także niezwykle ważne w działalności Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie – instytucji, którą od 24 lat kieruje prof. Purchla.

Słowo od prof. Jacka Purchli:

Aktywność Polski w uczestnictwie w pracach UNESCO powinna skupiać się zarówno na stałym wzmacnianiu naszych działań w obszarach nauki i edukacji, jak i na wykorzystaniu faktu naszego członkostwa w Komitecie Światowego Dziedzictwa UNESCO (kadencja Polski trwa jeszcze do 2017 roku). Z tego zaszczytu wynika dla nas zarówno wielka odpowiedzialność za wzorowe stosowanie Konwencji paryskiej z 1972 r. o ochronie światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego, jak i wykorzystanie naszej obecności w Komitecie dla zwiększenia ilości polskich wpisów na prestiżową Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

***

Polski Komitet ds. UNESCO ma status organu doradczego Rady Ministrów. Pełni rolę łącznika pomiędzy organizacją, a polskimi instytucjami rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Wspiera także inicjatywy podmiotów prywatnych, które przyczyniają się do realizacji programu UNESCO w Polsce. W skład Polskiego Komitetu ds. UNESCO wchodzą przedstawiciele instytucji rządowych współpracujących z UNESCO, których kompetencje pokrywają się z głównymi polami działalności Organizacji oraz osoby reprezentujące środowiska naukowe i twórcze. Przy Komitecie działają komisje problemowe: do spraw edukacji, nauk ścisłych, kultury, informacji i nauk społecznych.

Więcej informacji nt. Polskiego Komitetu UNESCO: http://www.unesco.pl/polski-komitet-ds-unesco

© Copyright 2014